BZOJ 1066 蜥蜴

Description

在一个r行c列的网格地图中有一些高度不同的石柱,一些石柱上站着一些蜥蜴,你的任务是让尽量多的蜥蜴逃到边界外。 每行每列中相邻石柱的距离为1,蜥蜴的跳跃距离是d,即蜥蜴可以跳到平面距离不超过d的任何一个石柱上。石柱都不稳定,每次当蜥蜴跳跃时,所离开的石柱高度减1(如果仍然落在地图内部,则到达的石柱高度不变),如果该石柱原来高度为1,则蜥蜴离开后消失。以后其他蜥蜴不能落脚。任何时刻不能有两只蜥蜴在同一个石柱上。

Input

输入第一行为三个整数r,c,d,即地图的规模与最大跳跃距离。以下r行为石竹的初始状态,0表示没有石柱,1~3表示石柱的初始高度。以下r行为蜥蜴位置,“L”表示蜥蜴,“.”表示没有蜥蜴。

Output

输出仅一行,包含一个整数,即无法逃离的蜥蜴总数的最小值。

Sample Input

5 8 2
00000000
02000000
00321100
02000000
00000000
……..
……..
..LLLL..
……..
……..

Sample Output

1

Hint

100%的数据满足:1<=r, c<=20, 1<=d<=4

Solution

大水题数组开小RE了QAQ

Code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
#include<bits/stdc++.h>

#define maxr 20+5
#define maxn 800+5
#define maxm 35000+5
#define set(a,b) memset(a,(b),sizeof(a))

using namespace std;

typedef long long ll;

struct sides{
int u,v,c;
int next;
}s[maxm];

queue<int> q;
char a[maxr][maxr],b[maxr][maxr];
int first[maxn],cur[maxn],ind;
int h[maxn],S,T;
int r,c,d,num,ans;

bool dis(int x,int y)
{

return sqrt(x*x+y*y)<=d;
}

void insert(int u,int v,int c)
{

s[ind]=(sides){u,v,c,first[u]},first[u]=ind++;
s[ind]=(sides){v,u,0,first[v]},first[v]=ind++;
}

bool bfs()
{

set(h,-1),h[T]=0;
q.push(T);
while( !q.empty() ){
int sd=q.front();q.pop();
for(int i=first[sd];i!=-1;i=s[i].next)
if( s[i^1].c>0 && h[s[i].v]==-1 ){
h[s[i].v]=h[sd]+1;
q.push(s[i].v);
}
}
return h[S]!=-1;
}

int dfs(int x,int flow)
{

if( x==T ) return flow;
int used=0;
for(int &i=cur[x];i!=-1;i=s[i].next)
if( h[s[i].v]+1==h[x] && s[i].c>0 ){
int w=dfs(s[i].v,min(s[i].c,flow-used));
s[i].c-=w,s[i^1].c+=w,used+=w;
if( used==flow ) return flow;
}
return used;
}

void dinic()
{

while( bfs() ){
for(int i=S;i<=T;i++)
cur[i]=first[i];
ans+=dfs(S,INT_MAX);
}
}

void init()
{

for(int i=1;i<=r;i++)
for(int j=1;j<=c;j++)
if( a[i][j]!='0' )
insert((i-1)*c+j,(i-1)*c+j+r*c,a[i][j]-'0');
for(int i=1;i<=r;i++)
for(int j=1;j<=c;j++)
if( a[i][j]!='0' )
for(int k=1;k<=r;k++)
for(int l=1;l<=c;l++)
if( a[k][l]!='0' && !( i==k && j==l ) && dis(k-i,l-j) )
insert((i-1)*c+j+r*c,(k-1)*c+l,INT_MAX);
for(int i=1;i<=r;i++)
for(int j=1;j<=c;j++)
if( b[i][j]=='L' )
num++,insert(S,(i-1)*c+j,1);
for(int i=1;i<=r;i++)
for(int j=1;j<=c;j++)
if( min(min(i,r-i+1),min(j,c-j+1))<=d && a[i][j]!='0' )
insert((i-1)*c+j+r*c,T,INT_MAX);
}

int main()
{

#ifndef ONLINE_JUDGE
freopen("1066.in","r",stdin);
freopen("1066.out","w",stdout);
#endif
scanf("%d%d%d\n",&r,&c,&d);
set(first,-1);
S=0,T=2*r*c+1;
for(int i=1;i<=r;i++)
scanf("%s\n",a[i]+1);
for(int i=1;i<=r;i++)
scanf("%s\n",b[i]+1);
init();
dinic();
printf("%d",num-ans);
return 0;
}